گروه پوشاک عصر جدید

گــروه عصــر جـدیـد در حال حاضر با اتـکا بر دانـش فنی و تجربه متخصصان بومی در تلـاش برای

تعریف جایگاهی تازه از صنعت مد در بازار ایران و هویت بخشی و برندسازی در این عرصه است.